จัดประกวดโครงงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดประกวดโครงงานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวะศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติให้บูรณาการความรู้ความสามารถและคุณธรรม สร้างพลังความคิดไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยทุกสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพ มาประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ นำความรู้ในวิชาชีพมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้การจัดโครงการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษาขึ้น ๆประกอบด้วยนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชา จำนวน 374 คน และมีโครงงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 165 ผลงาน

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว