จันทบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีและสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ ชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 3 ”

ที่ห้องทับทิมสยาม ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี นายกิจจา นวลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี นายกิจวัตร สวาสดิ์ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี นางรชธร(ระ-ชะ-ทอน) พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และนางศิริมา วิชญธรกุล(วิ-ชะ-ยะ-ทอน-กุน) หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ ชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 3 ” ที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี และสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้สตรีในจังหวัดจันทบุรี ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง ควบคู่กับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกและผู้นำสตรีเข้าใจบทบาทของตนเองที่มีต่อครอบครัวและสังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว และชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี /กิจกรรมย้อนรำลึกวิถีไทย /กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของกลุ่มสตรีจากทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดจันทบุรี ส่วนไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้คือ ผู้ร่วมงานทุกคนต่างสวมเสื้อเหลือง และสวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพียงกัน

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว