จันทบุรี ผู้ประกอบการค้าชายหาดร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

ประชาชน และผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร บริเวณชายหาดจ้าวหลาวและแหลมเสด็จ ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายในชุมชุม

ที่หาดตื้น คลื่นสวย รีสอร์ท นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดกิจกรรม “คืนความสุขให้คนไทย คืนชายหาดให้คนจันท์ จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี สุขทุกนาทีที่เจ้าหลาว-แหลมเสด็จ” สืบเนื่องจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายดำเนินการในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ภายในกรอบเวลา 2-3 เดือน โดยเริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ทุกพื้นที่ต้องเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดก่อน ทั้งนี้ ชุดควบคุมกองทัพเรือที่7 จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และประชาชนตำบลคลองขุด จึงจัดกิจกรรม “คืนความสุขให้คนไทย คืนชายหาดให้คนจันท์ จันทบุรีเมืองแห่งความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี สุขทุกนาทีที่เจ้าหลาว-แหลมเสด็จ” ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การให้นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานราชการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัวลงสู่ทะเล และการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดจ้าวหลาว ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ และสร้างความสมานฉันท์ เพื่อให้ไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายกัน

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว