ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองท่าช้าง

เนื้อข่าว วันที่  16  กุมภาพันธ์  2558   เวลา  09.30  น.   ณ  ห้องประชุม  เทศบาลเมืองท่าช้าง  นายเฉลิมพล  ศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองท่าช้าง ประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  อาทิ  โครงการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโรคค่างๆและมีสุขภาพที่ดี อีกหนึ่งโครงการคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  มีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  พร้อมทั้งในที่ประชุม  ได้เสนอการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ อาทิ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งมีความอบอุ่นและโครงการมหกรรมสุขภาพในการให้บริการตรวจสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  โดยจะได้ดำเนินการในเร็วๆนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว