ประชุมอาสาฯสาธารณสุขท่าช้าง เดือนกุมภาพันธ์

ประชุมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองท่าช้าง  ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ข่าว  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  09.00 น.    ณ  ศูนย์ซีซี ทม.ท่าช้าง

นายเฉลิมพล  ศักดิ์คำ  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร น.ส.จุฑามาศ  พลสงคราม  ประธานชมรม และ น.ส.สุภาวดี  โกศล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประชุมสมาชิกชมรม  อสม. ประจำเดือนกุมภาพันธ์  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสมาชิกในการดูแลสุขภาวะของพี่น้องชาวท่าช้าง  โดยนายกเฉลิมพลขอบคุณ อสม.ที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองท่าช้างตลอดมา  พร้อมกันนี้  ได้มอบเสื้อตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แก่นายสมจิตร  รอดดารา  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด  และ  นางมุกดา  อรรถเจดีย์  ได้รับการคัดเลือกเป็น  อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

จันท์นิวส์ ข่าวท้องถิ่นจันทบุรี

เสนอข่าวท้องถิ่น ยอดเยี่ยม รวดเร็ว