พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดอาคาร

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเทพ1 พระเทพ2 พระเทพ3 พระเทพ4โบราณสถานในบริเวณค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งโบราณสถานดังกล่าวประกอบไปด้วยอาคารที่พักทหารรักษาการณ์ฝรั่งเศส อาคารคลังพัสดุของทหารฝรั่งเศส อาคารกองบัญชาการของทหารฝรั่งเศส อาคารที่ขุมขังทหารฝรั่งเศส อาคารคลังกระสุนดินดำ คส.๕-คส.๖ ซึ่งฝรั่งเศสสร้างขึ้นเมื่อครั้งเข้ายึดเมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จฯ

ภาพ/ข่าวสนง.เลขานุการ ผวจ.จันทบุรี จันทบุรี

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด