มรรคาศักดิ์สิทธิ์2015

IMG_0302 IMG_0304 IMG_0309 IMG_0315 IMG_0323 IMG_0321 IMG_0334 IMG_0331 IMG_0329

ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์เดินรูป 14 ภาค การจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า ย้อนคริสต์ประวัติในคราวที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนก่อนสิ้นพระชนม์ มีนักแสดง สัตบุรุษ ที่เป็นชาวบ้านในชุมชนชาวคริสต์เมืองจันท์ ร่วมแต่งกายย้อนอดีตชาวยิวโบราณร่วมพิธี โดยอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี ถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดการแสดง แสง สี เสียงถ่ายทอด พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ให้มีชีวิต จำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า องค์ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ ในวาระสุดท้ายตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เส้นทางการจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นจากหน้าอาคารหลังใหม่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ไปสิ้นสุดที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีจุดจำลองเหตุการณ์สำคัญรวม 14 ภาคใช้เวลาการแสดงกว่า 2 ชั่วโมง และมีคริสต์ศาสนิกชนร่วมตั้งโต๊ะบูชา จุดเทียน สวดภาวนา และเปิดโอกาสให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและชมการแสดงอย่างใกล้ชิด และหลังจากเสร็จการแสดงจำลองเหตุการณ์พระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้าเสร็จแล้ว ได้จัดให้มีพิธีนมัสการกางเขน และ รับศีลมหาสนิทซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ศาสนิกชน โดยการแสดงของชาวบ้านคริสต์ศาสนิกชนในชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรีปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีและชมการแสดงจำนวนมากซึ่งถือเป็นเสน่ห์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีอีกอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา ได้ร่วมชมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด