1 ธันวาคม วันเอดส์โลก “เอ็นดิ้ง เอดส์ (Ending AIDS.)” ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY)  และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับเอดส์  สำหรับปี 2558 มีสโลแกนว่า  “เอ็นดิ้ง เอดส์ (Ending AIDS)” ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ เพิ่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์ และสร้างภูมิความรู้ในการป้องกัน

สำหรับประเทศไทย คาดประมาณว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสมจนถึงปี 2558 ประมาณ 1,201,839 คน ยังมีชีวิตอยู่ 426,707 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,324 คน โดยร้อยละ 90 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน

สำหรับสถานการณ์โรคเอดส์จังหวัดจันทบุรี พบว่า ตั้งแต่ปี  2543 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวียอดสะสม จำนวน 5,251 ราย เสียชีวิต 1,509 ราย เพศชาย 3,087 ราย เพศหญิง 2,164 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 30-34 ปี(ร้อยละ 25.06) อาชีพที่พบมากที่สุดได้แก่อาชีพ รับจ้าง,กรรมกร ปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุดได้แก่ การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 31.46

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวต่อไปว่า จังหวัดจันทบุรี มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์อย่างจริงจัง  และต่อเนื่องแบบบูรณาการภายใต้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการเข้าถึงการรักษา การดูแล สนับสนุน และบริการป้องกัน เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่  มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์ ภัยคุกคาม และผลกระทบจากโรคเอดส์ และตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดจันทบุรี ต่อไป

ข่าว/ภาพ สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี12274236_1094453677273027_5053965625889279879_n 21488

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด