5 อันดับสกุลแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก

ชาวจีนที่มีมากกว่า 1,200 ล้านคนในประเทศ และอีกเกือบ 100 ล้านคนกระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้สกุลแซ่นับพันแซ่มีการใช้กันทั่วโลก ปัจจุบันการหายไปของบางแซ่ สะท้อนถึงวิวัฒนาการทางสังคมที่เปลี่ยนไป โดยคนไทยเชื้อสายจีนที่เคยใช้แซ่ กว่าร้อยละ 80 เปลี่ยนเป็นนามสกุลไทย

จากการสำรวจพบว่าแซ่ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์จีนมีมากกว่า 24,000 แซ่ แต่ปัจจุบันมีแซ่ที่ชาวจีนเหลือใช้กันอยู่ประมาณ 4,000 แซ่ โดยแซ่ที่ชาวจีนยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีทำให้สกุลแซ่ มีประวัติศาสตร์การสืบทอดวงศ์ตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นที่ยาวนาน โดย 3 สกุลแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในจีน ได้แก่ แซ่หลี่ หรือแซ่หลี ในสำเนียงแต้จิ๋ว แซ่หวัง และแซ่จาง

Image-211 Image-221คือ 1.แซ่จาง 2.แซ่หวัง 3.แซ่หลี่ 4.แซ่จ้าว และ 5.แซ่หลิว คาดว่ามีผู้คนเชื้อสายจีนทั่วโลกสืบทอดสกุลแซ่เหล่านี้กว่า 600 ล้านคน

ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนยังที่อยู่ในประเทศไทยมีสกุลแซ่ที่ใช้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจำนวนมาก แต่ปัจจุบันพบว่า มีคนไทยเชื้อสายจีนที่เคยใช้สกุลที่ขึ้นต้นด้วยแซ่กว่าร้อยละ 80 ได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลไทย โดยนิยมแปลงความหมายของคำว่าแซ่เป็นภาษาไทยแล้วตั้งเป็นนามสกุลใหม่ขึ้นมา ทำให้นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแซ่ เริ่มน้อยลง

5 อันดับสกุลแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย คือ 1.แซ่ตั้ง(เฉิน) 2.แซ่ลิ้ม(หลิน) 3.แซ่หลี(หลี่) 4.แซ่อึ๊ง(หวง) และ 5.แซ่โง้ว(อู๋)

สถิติล่าสุดของสำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง พบว่ามีสกุลแซ่ที่คนไทยเชื้อสายจีนใช้อยู่มากถึง 4,700 แซ่ แต่มีผู้ที่ยังใช้แซ่ขึ้นต้นสกุลทั่วประเทศ จำนวน 773,117 คน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นปิด